FREE SHIPPING in The Netherlands va 99 euro

Go to account settings

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dresscode Heerlen

Via deze link zijn de algemene voorwaarden te downloaden:  https://cdn.webshopapp.com/shops/268098/files/330555589/nieuw4-7-2020algemene-voorwaarden-stichting-websho.docx 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel  4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling Artikel 17 - Geschillen Artikel 18 -Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/ofdienstenverwerftinverbandmeteenovereenkomstopafstandendezezaken,digitaleinhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en deondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijnherroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- ofberoepsactiviteit;
 4. Dag:kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverdworden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaaldeperiode;
 7. Duurzamegegevensdrager:elkhulpmiddel–waaronderookbegrepene-mail–datdeconsument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manierdietoekomstigeraadplegingofgebruikgedurendeeenperiodedieisafgestemdophetdoel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijkmaakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt;

 

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consumentwordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstand;
 2. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voorherroeping;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijnsamengekomen;

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van deondernemer

Naam: Dresscode B.V.

Vestigingsadres: Dautzenbergstraat 21, 6411LA te Heerlen

Telefoonnummer +31 (0) 455742140 te bereiken op de openingstijden van onze vestiging.
Maandag en Dinsdag gesloten, Woensdag tot en met zaterdag van 10:00 tot en met 17:00 uur,  Zondag: gesloten

E-mailadres: [email protected] met dezelfde functionaliteit als email;

KvK-nummer: 52878821

BTW-identificatienummer: NL850644616B01

 

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elketot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kanwordenkennisgenomenendatzijopverzoekvandeconsumentlangselektronischewegofop andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassingenkandeconsumentzichingevalvantegenstrijdigevoorwaardensteedsberoepenop de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig

 

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod

 

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,dienstenen/ofdigitaleKennelijkevergissingenofkennelijkefouteninhetaanbod binden de ondernemer niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

 

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indiendeconsumenthetaanbodlangselektronischewegheeftaanvaard,bevestigtdeondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consumentdevolgendeinformatie,schriftelijkofopzodanigewijzedatdezedoordeconsumentop een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrechtgebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service naaankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst opafstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duuris;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
 6. Ingevalvaneenduurtransactieisdebepalinginhetvorigelidslechtsvantoepassingopdeeerste levering.

 

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende eenbedenktijdvanminimaal14dagenzonderopgavevanredenenDeondernemermag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,of:
  1. alsdeconsumentineenzelfdebestellingmeerdereproductenheeftbesteld:dedagwaaropde consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeftontvangen;

 

 1. bijovereenkomstenvoorregelmatigeleveringvanproductengedurendeeenbepaaldeperiode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden vanherroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrechtof het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft

 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
 3. Deconsumentzendthetproductterugmetallegeleverdetoebehoren,indienredelijkerwijsmogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeldt dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeftdekostenzelftedragen,hoeftdeconsumentdekostenvoorterugzendingniette
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienstofdeleveringvangas,waterofelektriciteitdienietgereedvoorverkoopzijngemaaktineen beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemereenbedragverschuldigddatevenredigisaandatgedeeltevandeverbintenisdatdoor de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
 7. Deconsumentdraagtgeenkostenvoordeuitvoeringvandienstenofdeleveringvanwater,gasof elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming,indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,of;

 

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet opeen materiële drager geleverde digitale inhoud,indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van debedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten doordeondernemerinrekeninggebrachtvoorhetgeretourneerdeproduct,onverwijlddochbinnen 14dagenvolgendopdedagwaaropdeconsumenthemdeherroepingTenzijdeondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangenoftotdeconsumentaantoontdathijhetproductheeftteruggezonden,naargelangwelk tijdstip eerdervalt.
 3. Deondernemergebruiktvoorterugbetalinghetzelfdebetaalmiddeldatdeconsumentheeftgebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,hoeftdeondernemerdebijkomendekostenvoordeduurderemethodenietterug te

 

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleenalsdeondernemerditduidelijkbijhetaanbod,althanstijdigvoorhetsluitenvandeovereenkomst, heeftvermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemerwordenaangebodenaandeconsumentdiepersoonlijkaanwezigisofdemogelijkheid krijgtpersoonlijkaanwezigtezijnopdeveiling,onderleidingvaneenveilingmeester,enwaarbijde succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af tenemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleenals:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeftuitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten encatering;
 5. Overeenkomstenmetbetrekkingtotvrijetijdsbesteding,alsindeovereenkomsteenbepaaldedatum of periode van uitvoering daarvan isvoorzien;
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemdzijn;
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheidhebben;
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering isverbroken;
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andereproducten;
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maarwaarvandeleveringslechtskanplaatsvindenna30dagen,enwaarvandewerkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloedheeft;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementenhierop;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleenals:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;en
  2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht

 

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inbtw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebondenzijnaanschommelingenop definanciëlemarktenwaardeondernemergeeninvloedop heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de inhetaanbodvermeldespecificaties,aanderedelijkeeisenvandeugdelijkheiden/ofbruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomsttegenoverdeondernemerkandoengeldenindiendeondernemeristekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeurofproducentwaarindezeaandeconsumentbepaalderechtenofvorderingentoekentdie verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zaldeondernemergeaccepteerdebestellingenmetbekwamespoeddochuiterlijkbinnen30dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangtdeconsumenthiervanuiterlijk30dagennadathijdebestellinggeplaatstheeftDe consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventueleschadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

 

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleverenvanproducten(elektriciteitdaaronderbegrepen)ofdiensten,teallentijde

 

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en eenopzegtermijn van ten hoogste éénmaand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,ten allen tijd en tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
 2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-               te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaaldeperiode;

-               tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aan gegaan;

-               altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvan producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
 3. Eenovereenkomstdievoorbepaaldetijdisaangegaanendiestrekttothetgeregeldafleverenvan producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen entijdschriften.
 4. Eenovereenkomstmetbeperkteduurtothetgeregeldterkennismakingafleverenvandag-,nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voorzovernietandersisbepaaldindeovereenkomstofaanvullendevoorwaarden,dienendedoor de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Deconsumentheeftdeplichtomonjuisthedeninverstrekteofvermeldebetaalgegevensonverwijld aan de ondernemer te
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemerisgewezenopdetelatebetalingendeondernemerdeconsumenteentermijnvan14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en

 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

 1. Klachtenoverdeuitvoeringvandeovereenkomstmoetenbinnenbekwametijdnadatdeconsument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,wordtdoordeondernemerbinnendetermijnvan14dagengeantwoordmeteenberichtvan ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Opovereenkomstentussendeondernemerendeconsumentwaaropdezealgemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag(sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
 4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden
 5. WanneerdeconsumenteengeschilwilvoorleggenaandeGeschillencommissie,isdeondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter.Verneemtdeondernemerdekeuzevandeconsumentnietbinnendetermijnvanvijfweken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop).DebeslissingenvandeGeschillencommissiegeschiedenbijwegevan bindend
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid)aangeslotengeschillencommissiebevoegdis,isvoorgeschillenbetreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie StichtingWebshopKeurmerkbijvoorkeurVooralleoverigegeschillendeandereerkende bij SGC of Kifid aangeslotengeschillencommissie.

 

 

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen.Dezegarantstellingherleeft,indienhetbindendadviesnatoetsingdoorderechterinstand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bijStichtingWebshopKeurmerkendathijzijnvorderingopdeondernemeroverdraagtaanStichting

 

WebshopKeurmerk.Indiendevorderingopdeondernemermeerbedraagtdan€10.000,-,wordtde consumentaangebodenzijnvorderingvoorzoverdiebovenhetbedragvan€10.000,-uitkomtover tedragenaanStichtingWebshopKeurmerk,waarnadezeorganisatieopeigennaamenkostende betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan deconsument.

 

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal

 

 

 

Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: Dresscode Heerlen

 

Dautzenbergstraat 21

6411LA Heerlen

NEDERLAND

 

[email protected]

 

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomstbetreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduidingproduct]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

 

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bijproducten]

 

-               [Naamconsumenten(en)]

 

-               [Adres consument(en)]

 

-               [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordtingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Your Cart — 0

You cart is currently empty

Inloggen

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »