Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Dresscode BV voor verkoop, levering en betaling van de website Dresscode-heerlen.nl en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Dresscode B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dresscode B.V. zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dresscode B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dresscode B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Dresscode B.V. zijn vrijblijvend en Dresscode B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dresscode B.V. Dresscode B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW. 
3.2 Dresscode B.V. rekent € 3,50 verzendkosten voor alle bestellingen binnen Nederland boven 75,- euro. Buiten Nederland rekent Dresscode B.V. ook verzendkosten. De verzendkosten kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en de bestemming. Dresscode B.. houdt zich het recht voor om de verzendkosten te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten die gehanteerd wordt.
3.3 Er zijn verschillende gemakkelijke betaalmethodes om de bestelling te voldoen. Wij accepteren: 
-    iDeal
-    Paypal
-    Mastercard
-    Visa
-    American Express
-    Bancontact/Mister Cash
-    Sofort Banking3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dresscode B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 Dresscode B.V. streeft ernaar om de bestellingen, na ontvangst van betaling, binnen 72 uur te laten bezorgen, rekening houdend met werkdagen. 
4.2 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, is Dresscode B.V. niet verantwoordelijk.
4.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dresscode B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Dresscode B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
6.2 Dresscode B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


 
Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dresscode B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen op de hoogte te stellen.  
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft Dresscode B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe (overeenkomende) producten indien op voorraad en bent U deze verplicht te aanvaarden. 
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Dresscode B.V te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt of gedragen zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking en verzegelde complete kaartjes worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. 
7.4 De in artikel 7.3 benoemde artikelen behoren ook niet in een aanbieding of actie te behoren. Deze mogen niet geretourneerd worden. Voor eventuele extra bepalingen kan er gecommuniceerd worden met onze winkel op de Dautzenbergstraat 21 te Heerlen. 
7.5 Indien het product binnen 14 dagen terug is ontvangen door Dresscode BV, Dautzenbergstraat 21 te Heerlen, zal Dresscode BV het bedrag via dezelfde weg als de verzending is betaald, exclusief verzendkosten, de betaling terugstorten. Dit zal gebeuren maximaal 10 dagen na ontvangst van de producten.

 
Artikel 8. Garantie
8.1 Dresscode B.V garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
 
8.3 Indien binnen veertien (14) dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de vermelde specificaties, moet deze schriftelijk worden ingediend per mail naar [email protected] Na beoordeling zal Dresscode B.V binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de producten ervoor zorg dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Dresscode B.V  ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

8.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dresscode B.V u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt als tussen de tijd van aankoop en de tijd van aangeven van defect, zodanig groot is dat het onmogelijk is iets te vervangen of te retourneren naar leverancier. 
8.6 De in dit artikel genoemde garantie vervalt als het om artikelen gaat die in een aanbieding of actie zijn gekocht.  

 
Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan,  vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dresscode B.V., dan wel tussen Dresscode B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dresscode B.V, is Dresscode B.V niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dresscode B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dresscode B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dresscode B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


 
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dresscode B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dresscode B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
11.2 Dresscode B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.  

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright
13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.